ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม 

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม แพคเกจ คาราโครัม เดินทางได้เกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงหน้าหนาว และช่วงมรสุม พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการ ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม แพคเกจคาราโครัม ตามมาตรฐานที่เราได้ให้บริการ สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ  เรามีความชำนาญและทำเส้นทางแปลกใหม่ตลอดเวลา

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์คาราโครัม แพคเกจคาราโครัม ใช้รถแบบไหน

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม แพคเกจ คาราโครัม ปรกติ ถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์เราจะใช้รถ  Coaster  ซึ่งไม่อยากให้นั่งเกิน 15 คน  รถรับได้ 21 ที่นั่ง  เราเลยคิดค่าทัวร์ไว้ที่ประมาณ 10 ท่านขึ้นไป เหมือนไปเที่ยวกันเองเป็นครอบครัว

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม แพคเกจ คาราโครัมมีรถบัสใหญ่ไหม  เรามีรถ 45 ที่นั่ง และ VIP  28 ที่นั่ง แต่เนื่องจากเส้นทางนี้ มีปัญหาในการเดินทางอยู่บ่อยๆ เช่น รถติด ถนน แคบ ดังนั้นบางที หรือบางช่วงไม่เหมาะที่จะใช้รถใหญ่ ข้อดีของรถใหญ่ คือ นั่งสบายกว่ามาก แต่อาจจะเดินทางช้ากว่ามากเช่นกัน

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม แพคเกจ คาราโครัม อาหารทานได้ไหม

ต้องขอบอกเลยว่า ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม แพคเกจ คาราโครัม  ทางเราจะส่งหัวหน้าทัวร์ที่ทำกับข้าวเป็นเพื่อที่จะทำอาหารให้ท่านได้ทาน เพราะเกรงว่าท่านจะทานกันไม่ได้ เราเตรียมอาหารเสริมไปมากมาย ตลอดการเดินทาง  เราเน้นเรื่องอาหารและที่พัก แต่ว่าเส้นทางนี้เราหาที่พักที่ดีที่สุดของแต่ละเมือง แต่ว่าอาจจะประมาณ 3 ดาวในแต่ละเมืองยกเว้นในเมือง อิสลามาบาด เราจะพัก 4 ดาวขึ้นไป

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ คาราโครัม แพคเกจ คาราโครัม

SPECIAL PAKISTAN

11 วัน 9 คืน

โดยสายการบินไทย

 

         ปากีสถาน (Pakistan) ดินแดนแห่งอารยธรรมในอดีตพื้อที่ของประเทศคือดินแดนชมพูทวีปซึ่งอุดมไปด้วยความเป็นมาและความเป็นไปของทั้งด้านศาสนา , การค้าขายในเส้นทางสายไหม , ธรรมชาติอันสวยสดงดงาม ซึ่งโปรแกรมของทางบริษัทนอกจากจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทยังพาท่านไปสัมผัสกับทางหลวงที่ได้รับการขนานนามว่า สวยที่สุดในโลก นั่นคือ ทางหลวงคาราโคลัมอีกด้วย นอกจากนั้นเรายังพาท่านย้อนอดีตไปสู่ สำนักตักศิลาอันเรื่องชื่อใน พุทธศาสนา และสถานที่ต่างๆทีสำคัญ ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

 วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ-อิสลามาบาด

16.00 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)

19.00 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศปากีสถาน โดยเที่ยวบินที่ TG 349

22.10 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบนาซี พุตโต กรุงอิสลามาบัด

นำท่านเข้าพักที่ Perl Continental Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่สองของการเดินทาง  อิสลามาบาด – ตักศิลา – สิรกัป – เบชาม

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบชาม(Besham) ระหว่างทางแวะชม โบราณสถานตักศิลาและสิรกัป (Taxila and Sirkap) อดีตพุทธนครโบราณอัน เจริญรุ่งเรืองในสมัย พระเจ้ามิลินด์  แหล่งกำเนิด “พุทธศิลปะคันธาระ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในพุทธศาสนา นำชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมล้ำค่า อาธิเช่น พุทธศิลป์แบบกรีก จิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ นำชมโบราณสถานมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาสองแห่ง มหาวิทยาลัยจูเลียนและโมห์รา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่เมือง เมืองเบชาม (Besham)

ถึงเมือง เมืองเบชาม (Besham) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            หรือเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง       เบชาม – ชาติอัล –  กิลกิต

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เมืองเอกของเขตปกครองกิลกิต-บัลติสถาน เดิมเมืองมีชื่อว่า ซาร์กิน ต่อมารู้จักในนาม “กิลิต”หรือ ซาร์กิน-กิลิต เมืองโบราณสำคัญบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของเอเชีย  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ แนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่  ระหว่างทางแวะชมจุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองกิลกิต (Gilgit) ระหว่างทางแวะชม Shatail Rock Carving ภาพเขียนโบราณที่ถูกจารึกไว้บนโขดหินในเส้นทางสายไหมในอดีต ณ บริเวณนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นทางแยกประวัติศาสตร์ รองรับการมาเยือนและเป็นจุดพักแวะของเหล่า คาราวานพ่อค้า  สมณะฑูต นักบวชแสวงบุญทั้งหลายที่เดินทางตามเส้นทางสายไหม ถึงเมืองกิลกิตนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            โรงแรม Serena Hotel Gilgit หรือเทียบเท่า

 

 วันที่สี่ของการเดินทาง    กิลกิต – คารากาห์  – ทะเลสาบพานเดอร์ – กูปิส

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบพานเดอร์ (Phander Lake) ทะเลสาบที่ยังคงบริสุทธิ์สะอาดและสวยสดงดงาม ถือว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวพื้นเมืองหรือชาวต่างชาติอยากมาเยือนสักครั้งในชีวิต ระหว่างทางแวะชม พระพุทธปฏิมาคารากาห์ (Kargah Buddha) พระพุทธรูปแกะสลัก บนหน้าผาสูง อายุกว่า 1,400 ปี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบพานเดอร์ (Phander Lake) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส กับความสวยงามของ พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาธิเช่น แอปปริคอท , เชอร์รี่ , แอปเปิ้ล  พร้อมกับวิวสายน้ำอันงดงาม  ถึง ทะเลสาบพานเดอร์ (Phander Lake) อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ถึงเวลาสมคสรนำท่านเดินทางย้อนกลับสู่เมืองกูปิส(Gupis) นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            โรงแรม PTDC Motel Gupis หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง                 กูปิส  – กิลกิต – คาริมาบาด

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) ระหว่างทางแวะชม สะพานกิลกิต สะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยาวถึง 182 เมตร และกว้างถึง 2 เมตร จากนั้นอิสระท่านเลือกซื้อสินค้าพื้อเมือง ณ กิลกิต บาซาร์  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาริมาบาด (Karimabad Hunza) ชื่นชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัมตลอดสองข้างทาง ผ่านหุบเขาผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ อันเป็นเมืองโบราณที่ช่อนตัวอยุ่ในหุบเขา  แวะชมยอดเขารากาโปชิ (Rakaposhi view point) ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 27 ที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในยอดเขาของเอกเขา คาราโคลัม ในภาษาท้องถิ่น รากาโปชิ หมายถึงแม่แห่งสายหมอก ซึ่งสะท้อนถึงความสวยงามของยอดเขาแห่งนี้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่ คาริมาบาด ถึงเมืองนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            หรือเทียบเท่า

 

 วันที่หกของการเดินทาง         คาริมาบาด – ดุยเกอร์ – คาริมาบาด

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมป้อมบัลติท (Baltit Fort) อดีตวังและป้อมปราการ มีอายุกว่า 700 ปี สร้างโดยสถาปัตยกรรมในแบบบัลติสถาน (Baltistan) ป้อมแห่งนี้เคยถูกทิ้งร้างไร้การดูแลเนื่องจากการย้ายเมืองหลวงไปอยู่อีกเมื่องหนึ่ง แต่ในภายหลังก็ได้รับการบูรณะ และแล้วเสร็จในปีค.ศ.1996 จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง ณ คาริมาบัด บาซาร์ เมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอัลติท (Altit Village) หนึ่งในหมู่บ้านในเส้นทางการคสายไหมในอดีต นำชมหมู่บ้าน จากนั้นนำท่าน ชมป้อมอัลติท (Altit Fort)  อายุเก่าแก่กว่า 900 ปีในอดีคเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตุการณ์ระวังภัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดุยเกอร์ อีเกิล เนสท์ (Duiker)  ได้รับการขนานนามว่า “เลดี้ ฟิงเกอร์ Lady finger”  เนื่องด้วยทัศนียภาพของยอดเขาที่มีความโดดเด่นแปลกตา งดงามเสมือนนิ้วมือของหญิงสาว จากที่นี่ท่านสามารถชื่นชมความงามของยอดเขา ระดับโลก อีกถึง 5 ยอด ดังนี้

  1. ยอดเขารากาโปชิ (Rakaposhi Peak) สูง 7,788เมตรเหนือระดับน้าทะเล

2.ยอดเขามูโลเบียตั้ง (Mulobiating Peak) สูง 7,459เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

3.ยอดเขาอุลเตอร์ (Ulter Peak) สูง 7,388 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

  1. 4. ยอดเขาดิราน (Diran Peak)สูง 7,265เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

5.ยอดเขาโกลเด้น (Golden Peak) สูง 7,028 เมตรเหนือ ระดับน้ำทะเล

นำท่านชมพระอาทิตย์อัสดงอันแสนโรแมนติก ณ ดุยเกอร์ 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            หรือเทียบเท่า

 

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง       คาริมาบาด  – พัสสุ – คุนจีราป – พัสสุ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ คุนจีราป (Khunjerab Pass) จุดสูงสุดของถนนสายคาราโครัม (4,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล)   ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบอัตตาบัด เกิดขึ้นจากการพังทลายของภูเขาและเศษเขาหล่นลงมาปิดกั้นเส้นทางของน้ำทำให้เกิดเป็นทะเลสาบยาวถึง 21 กม. นำชมทิวเขาอาสนาวิหารแห่งพัสสุ สันเขาที่ยอดแหลมเป็นทรงกรวยสวยงามแปลกตานับร้อยๆยอด นำชมพัสสุกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่สวยสดงดงามและมีความสูงกว่า 7,500 เมตร  จากนั้นนำชมบาตูร่ากลาเซียร์ หนึ่งในธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในโลก สูงถึง 7,795 เมตร

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่ช่องเขาคุนจีราป ถึงคุนจีนราป อิสระชื่นชมความงาม ณ จุดเหนือสุดของถนนสายคาราโครัมและชายแดนระหว่างประเทศปากีสถานกับประเทศจีน

สมควรเดินทางกลับสู่หมู่บ้านพัสสุ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            หรือเทียบเท่า

 

 วันที่แปดของการเดินทาง              พัสสุ  – คาราโครัม – ชีลาส

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองชีลาส (Chilas) ระหว่างทางนำท่านสัมผัสการเดินทางบนเส้นทางสายคาราโครัม เส้นทางที่สูงและสวยงามที่สุดในโลก (4,693 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ใช้เวลาในการก่อสร้าง 19 ปี ตั้งแต่ปี (ค.ศ.1959 – ค.ศ.1978) เส้นทาง KKH เลียบขนาน แม่น้ำสินธุ ผ่านพื้นที่ทางภาคเหนือของปากีสถาน อันเป็นที่ตั้งของเทือกเขาสำคัญคือ คาราโครัม หิมาลัยและเทือกเขาฮินดูกูซ ตลอดเส้นทางชมความงามของธรรมชาติ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชีลาส ถึงชีลาสนำชม Chilas Rock Carvingภาพเขียนโบราณที่ถูกจารึกไว้บนโขดหินในเส้นทางสายไหมในอดีต  เมืองชีลาส ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพเขียนโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งมีการค้นพบหลักฐานกว่า 20,000 ชิ้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ท่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง         ชีลาส – แอ๊บบอตตาบัด

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองแอ๊บบอตตาบัด (Abbottabad) ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรีย์แห่งคาราโครัม (Monument of Karakorum) สร้างขึ้นเพื่อสำรึกถึงการสร้างถนนแห่งนี้ เนื่องจากการสร้างที่ยากที่สุดในโลก โดยใช้ระเบิดกว่า 8 ล้าน กก. ปูนซีเมนต์กว่า 80 ล้าน กก. และมีผู้เสียชีวิตจากการก่อสร้างกว่าหลายร้อยชีวิต

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

ถึงแอ๊บบอตตาบัด นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            หรือเทียบเท่า

 

 วันที่สิบของการเดินทาง         แอ๊บบอตตาบัด  – อิสลามาบัด – กรุงเทพ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด (Islamabad)  เมื่อถึงนำชมด้านใน มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย สร้างโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  **ผู้หญิงต้องเตรียมผ้าโพกศีรษะไปด้วย

จากนั้นผ่าน ย่านเมืองใหม่ อาคารรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานฑูต

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหาร อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง Centaurs Mall

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เมื่อถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเบนาซี พุตโต กรุงอิสลามาบัด

23.20 น.      นำท่านลัดฟ้าสู่กลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 350

 

  วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง                   กรุงเทพ

06.25น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืม

 

******************************

 

* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

 

วันเดินทาง

อัตตราค่าบริการพักเดี่ยวเพิ่ม
7 – 17 พฤษภาคม 61บาท/ท่าน

บาท/ห้อง

หมายเหตุ

  • ออกเดินทางเดินทาง  10 ท่านขึ้นไป
  • ราคานี้ไม่รวม ทิป ไกด์ , คนขับ , รถกระเป๋า, และเจ้าหน้าที่ชาวปากีสถานที่คอยให้บริการ  ตลอดการเดินทาง ท่านละ ต่อทริป ต่อท่าน

  • ทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางและให้บริการ  บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 

ราคานี้รวม

–   โรงแรมที่พัก 9 คืน  พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน

–   อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

–   หัวหน้าทัวร์

–   ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)

–   รถรับ-ส่งสนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน

–   รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน

–   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

–   น้ำดื่มวันละ 3 ขวดต่อ 1 ท่าน

–   ค่าวีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน

–   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและภาษีสนามบิน (สายการบินไทย)

–   ประกันภัยการเดินทาง

 ราคานี้ไม่รวม

–   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน

–   ทิปไกด์และคนขับรถ

                                          ******************************