ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

ราชอาณาจักรภูฎาน มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Kingdom of Bhutan”  ชาวภูฎาน เรียกว่า “ดรุ๊ก ยุล”

มีเนื้อที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ทำเลที่ตั้งของภูฎานตั้งอยู่ภูมิภาคเอเชียใต้ เขตเทือกเขาหิมาลัย โดยมีประเทศมหาอำนาจล้อมรอบ ซึ่งก็คือ ประเทศจีน กับอินเดีย  ด้วยภูมิประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูฎานเป็นพื้นที่สูงชัน จึงมีจำนวนประชากรไม่หนาแน่น เพียงแค่ 752,700 คน (สำรวจประชากรเมื่อ พ.ศ. 2557) หรือ 45 คน ต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้น ประกอบไปด้วย 3 เชื้อชาติ คือ

  1. ชาร์คอป (Sharchops) ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ
  2. งาลอบ (Ngalops) เป็นคนเชื้อสายทิเบต ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ
  3. โลซาม (Lhotshams) เป็นคนเชื้อสายเนปาล ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ
  • ทิศเหนือ กับ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติด เขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของประเทศจีน
  • ทิศใต้ติด แคว้นอัสสัมและเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย
  • ทิศตะวันออก ติดแคว้นอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย
  • ทิศตะวันตก ติดแคว้นสิกขิม ประเทศอินเดีย
Deluxe Package
ทัวร์ภูฏาน พัก Le Meridien Hotel และ Terma Linca resort ที่ ทิมพู และ พาโร เที่ยวภูฏาน ชม พาโร ทิมพู ปูนาคา
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 69,999 บาท ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางได้ทุกวัน
รายละเอียดการเดินทาง
ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน Bhutan Hotel Selected 5 วัน 4 คืน
เราเลือกโรงแรมที่พัก ที่สวยงามและมีมาตราฐานให้กับท่าน เที่ยว พาโร ทิมพู ปูนาคา
อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 61,999 บาท ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางได้ทุกวัน
รายละเอียดการเดินทาง
ทัวร์ภูฏานแพคเกจภูฏาน เที่ยวภูฏานด้วยตนเอง 5 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเองได้ทุกวัน ราคาเริ่มต้นเพียง 52,999 บาท โรงแรมมาตราฐานรัฐบาลภูฏาน
โปรแกรมแพคเกจภูฏาน
ปูนาคาซอง ภูฏานทัวร์ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบไม่เหนื่อย บินเช้ากลับเย็น เฉพาะช่วง มิย - สค และ ธค - กพ เท่านั้น รายละเอียดการเดิินทาง
ปูนาคาซอง ภูฏานทัวร์ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน พักโรงแรมที่เราเลือกสรรค์ให้ และ พัก Le Meridien Paro 1 คืน ราคาพิเศษ เฉพาะ ช่วงเดือน มิย - สค และ ธค - กพ นี้ เท่านั้น
รายละเอียดการเดินทาง
ทิมพูซอง ทัวร์ภูฏานทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน Deluxe บินเช้ากลับเย็น เที่ยวครบ พัก Le Meridien และ Terma Linca ระดับ 5 ดาว เดินทางเฉพาะ มิย - สค และ ธค - กพ นี้เท่านั้น
รายละเอียดการเดินทาง
โดชูลา-ภูฏานภูฏานแพคเกจ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ บินเช้า กลับเย็น ที่พักโรงแรมมาตราฐานที่รัฐบาลกำหนด อาหารครบทุกมื้อ
รายละเอียดการเดินทาง

ตาชิยังเซ ทัวร์ภูฏาน

เป็นประเทศที่ไม่มีออกทางทะเล และมีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก โดยมีลักษณะภูมิประเทศ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ

  • เทือกเขาทางตอนเหนือ (เขตลิงเซ ลายะ และลูนานา) เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่แถบแถวนี้มักจะดำรงชีพด้วยการเลี้ยงจามรี ส่วนการเกษรกรรม ทำได้เพียงปลูกข้าวบาร์เล่ย์กับพืชหัวใต้ดิน เนื่องจากสภาพอากาศและความสูงเป็นอุปสรรคสำคัญจึงทำได้เพียงเล็กน้อย วิถีชีวิตผู้คนส่วนใหญ่เป็นพวกเร่ร่อน อาศัยอยู่ในกระโจมที่ทอจากขนจามรี
  • ทางตอนกลางของประเทศ มีความสูง ประมาณกว่า 2,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีเมืองที่สำคัญๆ อาทิเช่น พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดีโปตรัง ซึ่งเหมาะกับการทำการเกสรกรรม เลี้ยงสัตว์ การสร้างบ้านบางส่วนก่อด้วยหินและดินอัด
  • ที่ราบทางตอนใต้ของประเทศ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,700 เมตร และมีแม่น้ำพรหมบุตรไหลพาดผ่าน (แม่น้ำพรหมบุตรมีต้นกำเนิดแถบที่ราบสูงของทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติเชื้อสายเนปาลที่อพยพจากย้ายมาตั้งถิ่นฐานในประเทศภูฎาน ปัจจุบันรัฐบาลของภูฎาน พยายามผลักดันให้ประชากรเหล่านั้นย้ายกลับไปยังถิ่นฐานเดิม เป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์และมีประชากรหนาแน่น

ทิมพูซอง ภูฏานทัวร์

เมืองทิมพูคือเมืองหลวงในปัจจุบัน และ ปุนาคา เป็นอดีตราชธานีเก่า ปัจจุบันเป็นเมืองที่สมเด็จพระสังฆังราชของภูฎานใช้เป็นเมืองแปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ตันตรยาน หรือ วัชรยาน มีรากฐานจากพุทธศาสนาในประเทศทิเบต  ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 พุทธนิกายตันตรยานได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูเลยทำหลักการทางศาสนาพุทธเปลี่ยนไปจากหลักคำสอนเดิม พุทธศาสนิกชนจึงเกิดความเสื่อมศรัทธา และกองทัพของมุสลิมได้บุกเข้ามาเผาทำลาย ศาสนาสถานของพระพุทธศาสนา พระภิกษุบางส่วนทำเพียงแค่นั่งสวดมนต์ ไม่คิดต่อสู้จึงถูกฆ่าตายไปมากมาย บางส่วนได้อพยพลี้ภัยมายังที่ภูฎาน

การเมืองการปกครองของประเทศภูฎานใช้การปกครองแบบ สมบูรณาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข กษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชวงศ์วังชุก และมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติที่เรียกว่า ซงดู “Tsongdu” ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิกสภาพ 161 คน แบ่งออกเป็น มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และ 55 คน มาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์โดยตรง

 ภูฏานเป็นหนึ่งในสถานที่ในโลกที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาเยี่ยมชมเป็นอันดับต้นๆ และได้รับการโหวตให้เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่น้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัส ที่นี่ ดรุ๊กยูล  ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า คุณไม่สามารถหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้ดื่มด่ำกับความสุขอย่างแท้จริงมากนักได้ในปัจจุบัน  ราชอาณาจักรภูฏานตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาหิมาลัย และปฏิเสธยุคโลกาภิวัติแต่เลือกที่จะอยู่ในสรวงสวรรค์ที่ซ่อนตัวอยู่  การเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรภูฏานในปัจจุบัน ง่ายกว่าอดีตมากมาย ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว เพียงติดต่อบริษัททัวร์ภูฏาน และชำระเงินค่าทัวร์ตามที่รัฐบาลภูฏานกำหนด ก็สามารถไปเยือนดินแดนแห่งนี้ได้แล้ว

ภูฏานยังมีความสวยงามแบบดั้งเดิมตามธรรมชาติที่ซึ่งใบไม้เปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วในเขตแบบกึ่งเขตร้อนที่ระดับน้ำทะเลรวมกับที่ๆอุดมสมบูรณ์และสูงขึ้นในบริเวณธารน้ำแข็งทางตอนเหนือ   สภาพแวดล้อมที่คงความงามบริสุทธิ์แบบธรรมชาติแท้ๆ ทำให้เป็นที่อพยพของสัตว์จากต่างประเทศเช่นนกกระเรียนคอดำ  แกะบลูชีพ ค่างทอง ทาคิน หรือแม้กระทั่ง เสือลายเบงกอล

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ:       ราชอาณาจักรภูฏาน

มีพื้นที่:                           ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร (ขนาดใกล้เคียงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีนคือแคว้นทิเบตทางตอนเหนือ และประเทศอินเดียทางตอนใต้

ภูมิประเทศ:                    ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบและทุ่งหญ้าระหว่างหุบเขาพื้นที่ต่ำสุดสูงกว่าระดับน้ำทะเล 970 ฟุต พื้นที่สูงสุดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 17,553 ฟุต

ภูมิอากาศ:                      เนื่องจากภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศแบบหนาวเทือกเขาอากาศกลางวัน 25 – 15 องศาเซลเซียส กลางคืน 10 – 5 องศาเซลเซียส มี 4 ฤดู

ฤดูใบไม้ผลิต จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย

ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม

ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา

ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศจัดเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา บางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง

จำนวนประชากร:           ประชากร 752,700 คน (เมื่อปี พ.ศ. 2547) เป็นชาย 380,090 คน และหญิง 372,610 คน

เชื้อชาติ:                         ประกอบด้วย 3 เชื้อชาติ ได้แก่

โลซาม ชนเชื้อสายเนปาล ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้

งาลอบ ชนเชื้อสายธิเบต ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันตก

ชาร์คอป ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออก

การปกครอง:                  มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดย  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชวงศ์วังชุก ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติ  หรือ ซงดู ทำหน้าที่ออกกฏหมาย

เมืองหลวง:                     เมืองทิมพู

เมืองสำคัญ:                    เมืองพาโร เป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติ

เมืองพูนาคา เป็นเมืองหสวงเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งราชวังฤดูหนาว

ภาษา:                             ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาซองก้า ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของ ภูฐาน ต่อมาได้กลายเป็นภาษาประจำชาติเครื่องแต่งกายประจำชาติ ผู้ชายเรียกว่า โก ส่วนของผู้หญิงเรียกว่า คีร่า

ธงชาติ:                       ทิมพูซอง ทัวร์ภูฏาน

 

 

ศาสนา:                          70% ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ 25% นับถือศาสนาฮินดู  และประมาณ 0.1% นับถือศาสนาคริสต์

ไฟฟ้า:                           กระแสไฟที่ใช้คือ 220 โวลท์ เป็นปลั๊กชนิด 3 ขา

น้ำประปา:                      ท่านไม่ควรที่จะดื่มน้ำโดยตรงจากก๊อก ขอแนะนำว่าควรซื้อน้ำขวด

เวลา                            เวลาของ ภูฎาน จะช้ากว่าที่เมืองไทย 1 ชั่วโมง

โทรศัพท์:                       โทรศัพท์สาธารณะใน ภูฎาน เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมที่ท่านพัก

โทรศัพท์กลับมาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์กด    001 + 66 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ปลายต้องการ

โทรศัพท์จากประเทศไทยสู่ประเทศภูฏานกด    001 + 975 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการ

สัตว์ประจำชาติ:             ตัวทาคิน เป็นสัตว์ที่หาได้ยาก เพราะมีอยู่ในดินแดนภูฏานเพียงแห่งเดียว และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่ มีเขา ขนตามตัวมีสีดำ มักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงในป่าโปร่ง บนความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปชอบกินไม้ไผ่เป็นอาหาร

ต้นไม้ และดอกไม้ประจำชาติ:  ต้นไซปรัส นิยมปลูกกับตามวัด และ ดอกป๊อปปี้สีฟ้า เป็น

ดอกไม้ป่าที่พบตามเขตภูเขาในภูฏาน

อาหารประจำชาติ:          อาหารพื้นบ้านเป็นอาหารเรียบง่าย อาหารหลักเป็นทั้งข้าว บะหมี่

ข้าวโพด ยังนิยมเคี้ยวหมากอยู่ อาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยพริก ผักและมันหมู อาหารประจำชาติคือ emadate ซึ่งประกอบด้วยพริกสดกับซอสเนยต้มกับหัวไชเท้า มันหมูและหนังหมู ชาวภูฏานนิยมอาหารรสจัด เครื่องดื่มมักเป็นชาใส่นมหรือน้ำตาล ในฤดูหนาวนิยมดื่มเหล้าหมักที่ผสมข้าวและไข่ ไม่นิยมสูบบุหรี่ นอกจากนั้นมีอาหารจากทิเบต เข่นซาลาเปาไส้เนื้อ ชาใส่เนยและเกลือ และอาหารแบบเนปาลในภาคใต้ที่กินข้าวเป็นหลัก

เงินตรา:                          หน่วยเงินตราของ ภูฏานาน เรียกว่า งูลตรัม (Ngultrum) อัตราแลกเปลี่ยนจะมีค่าเท่ากับเงินรูปีของประเทศอินเดีย ซึ่งประมาณ 68 รูปี ต่อ 1 USD

ของน่าซื้อประเทศภูฏาน:         ผ้าทอพื้นเมือง…งานแกะสลักเครื่องไม้…งานสานเป็นภาชนะต่างๆ … แสตมป์

สถานที่ท่องเที่ยวในภูฏาน

ทิมพู  เป็นเมืองหลวงของภูฏานตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เริ่มแรกเป็นเพียงเมืองเล็กๆในสมัยซับดรุง นัมเกล เมื่อเป็นเมืองหลักจึงมีประชากรมากขึ้น เมืองทิมพูตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำวัง เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ใช้ตำรวจจราจรโบกมือให้สัญญาณเท่านั้น  เมือ่ราว 20 – 30  ปีก่อนในยามค่ำคืน พ่อแม่จะคอยเตือนลูกไม่ให้ออกนอกบ้านยามค่ำคืน เนื่องจากกลัวสัตว์ป่ามาทำร้าย ปัจจุบัน ทิมพู มีตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมด แต่ยังคงรูปแบบภูฏานอยู่ และมีประชากรมากที่สุดในภูฏาน

ตาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง เป็นศูนย์กลางการปกครองและศาสนาและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ภายในแบ่งแยกเป็นเขตฆราวาสและสังฆาวาส และลานอเนกประสงค์ ซึ่งใช้จัดการแสดงเทชูในเทศกาลสำคัญ สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ 12 โดยลามะจากทิเบต จน พ.ศ. 2184 ซับดรุง นัมเกลจึงเข้ามายึดครองและตั้งชื่อใหม่ว่าตาชิโชซอง แปลว่าปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ภายหลังเกิดไฟไหม้จึงถูกทิ้งร้างไป มาซ่อมแซมใหม่ในสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก  ปัจจุบัน ทิมพูซองยังใช้เป็นสถานที่ราชการอยู่ และที่ทรงงานของสมเด็จพระราชาธิบดี

เจดีย์อนุสรณ์สถาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 เพื่อถวายพระเกียรติ  แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของภูฏาน ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นพุทธประวัติและพระพุทธรูปต่างๆ โดยปรกติ ชาวภูฏานจะไปเดินวนทักษิณาวัตร กันทั้งวัน หรือก่อนไปทำงานและหลังเลิกงาน

 

ปูนาคา  อดีตราชธานีของภูฏาน  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639-1955 ซึ่งสร้างและปกครองโดย ชับดรุง งาวังนัมเกล เป็นพระลามะจากธิเบตที่ธุดงค์มาถึงภูฏาน ระยะทางจากเมืองทิมพูสู่ปูนาคาประมาณ 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. ระหว่างทางท่านสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ อีกทั้งยังมีดงกุหลาบพันปีดอกไม้ประจำชาติของประเทศภูฏานให้เห็นได้ทั่วไป เช่นเดียวกับฝูงจามรีป่า (Yak) ที่จะพบมากในเส้นทางสายนี้ตามไหล่เขา

ปูนาคาซอง  เป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาว เนื่องจากปูนาคา มีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเพียง  1,468 เมตร เท่านั้นเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่นี่จึงมีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ด้านหน้าของปูนาคาซองจะเ ป็นจุดที่แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึง แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี

ทิมพูซอง ทัวร์ภูฏาน

โดชูลา  เป็นจุดสูงสุดของเส้นทางทิมพู-ปูนาคา ที่อยู่ในระดับความสูงราว 3,100 เมตร

บริเวณโดชูลาจะเต็มไปด้วยธงหลากหลายสีสันที่ปลิวพัดโบกไสว ทั้งนี้ชาวภูฏานได้นำมาปักไว้เพื่อบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาแห่งโดชูลาโดยละแวกนั้นจะมีสถูป(ซอร์เตน) องค์ใหญ่แบบภูฏานตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่งชาวภูฏานเชื่อว่านี่คือสถูปที่ช่วยสยบฤทธิ์เดชของ  ภูตผีปีศาจและวิญญาณชั่วร้าย อีกทั้งยังช่วยคุ้มภัยให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไป-มา ใครที่ลงไปชมสถูปเคล้าเสียงธงปะทะลมดังอื้ออึงก็จะรู้สึกได้ถึงพลังของความขรึมขลังแห่งโดชูลา

วังดรี โพดราง เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ สร้างโดย ชับดรุง นาวังนัมเกล ในปี ค.ศ. 1638 ซองแห่งนี้ตั้งอยู่บนสันเขาระหว่างแม่น้ำ พูนาคา และแม่น้ำดาง

พาโร อยู่ทางตะวันตกของภูฏาน ห่างจากทิมพูไป 53 กิโลเมตร เป็นถิ่นฐานเดิมของชาวภูฏานตั้งแต่แรกสร้างอาณาจักร มีแม่น้ำไหลผ่านสามสายคือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ในสมัยที่เมืองพูนาคาเป็นเมืองหลวง เมืองนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาล และเป็นศูนย์กลางการค้าขาย

พาโรซองหรือรินปุงซอง แปลว่าป้อมปราการแห่งอัญมณี สร้างโดยซับดรุง งาวัง นัมเกลเมื่อ พ.ศ. 1921 โดยก่อจากฐานเดิมที่กูรูรินโปเชสร้างไว้

วัดทักซัง แปลว่าวัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง วัดนี้ถูกไฟไหม้จนเสียหายหลายครั้งเมื่อ พ.ศ. 2494 และ พ.ศ. 2541 แต่ก็ซ่อมแซมและบูรณะขึ้นใหม่ทุกครั้ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวภูฏาน