GWK-Bali-Indonesia-03

GWK Bali Indonesia 03

เที่ยวบาหลี ชมสวนสาธารณะ (Garuda Visnukenchana) ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราว ของรามายณะ ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก

เที่ยวบาหลี ชมสวนสาธารณะ (Garuda Visnukenchana) ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราว ของรามายณะ ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก

Both comments and trackbacks are currently closed.