Bali-Indonesia-Barong-dance-02

Bali Indonesia Barong dance 02

แพคเกจทัวร์บาหลี ชมระบำบารอง (Baraong Dance) นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งมีเรื่องราวการของต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและสวยงาม

แพคเกจทัวร์บาหลี ชมระบำบารอง (Baraong Dance) นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งมีเรื่องราวการของต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและสวยงาม

Both comments and trackbacks are currently closed.