Pakistan-Chilas-01

Pakistan Chilas 01

เที่ยวปากีสถาน ท่องเมืองชีลาส (Chilas) หนึ่งในเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในเส้นทางสายไหม เป็นสถานที่รองรับการมาเยือนและเป็นจุดพักแวะของเหล่า สมณะฑูต นักบวช นักแสวงบุญ อีกทั้งคาราวานพ่อค้าทั้งหลายที่เดินทางตามเส้นทางสายไหม

เที่ยวปากีสถาน ท่องเมืองชีลาส (Chilas) หนึ่งในเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในเส้นทางสายไหม เป็นสถานที่รองรับการมาเยือนและเป็นจุดพักแวะของเหล่า สมณะฑูต นักบวช นักแสวงบุญ อีกทั้งคาราวานพ่อค้าทั้งหลายที่เดินทางตามเส้นทางสายไหม

Both comments and trackbacks are currently closed.