Bhutan

Bhutan -1-

ภูฏาน เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเอกลักษณ์สวยงาม

ชาวภูฏานนับถือศาสนาพุทธตันตระ-วัชรยาน ทำให้ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการดำเนินชีวิตได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาทั้งสิ้น

Both comments and trackbacks are currently closed.