Pakistan-Hunza-View-02

Pakistan Hunza View 02

เที่ยวปากีสถาน หุบเขาฮุนซ่า (Hunza Vallay) ซึ่งมีภูมิทัศน์ แปลตาอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งมองด้วยตาจะสวยกว่าในรูปมากๆ

เที่ยวปากีสถาน หุบเขาฮุนซ่า (Hunza Vallay) ซึ่งมีภูมิทัศน์ แปลตาอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งมองด้วยตาจะสวยกว่าในรูปมากๆ

Both comments and trackbacks are currently closed.