Bhutan Tour

Bhutan Tour

ประเทศภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก

Both comments and trackbacks are currently closed.