Druk Wangyel Chorten

Druk Wangyel Chorten

สถูป ดรุค วังเกล ประเทศภูฏาน

สถูป ดรุค วังเกล เป็นสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและ สันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์

Both comments and trackbacks are currently closed.