GWK-Bali-Indonesia

GWK Bali Indonesia

สวนสาธารณะ GWK (Garuda Visnukenchana) ภายในแสดงรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราว ของรามายณะ รวมทั้งรูปปั้นพญาครุต ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก

สวนสาธารณะ GWK (Garuda Visnukenchana) ภายในแสดงรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราว ของรามายณะ รวมทั้งรูปปั้นพญาครุต ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก

Both comments and trackbacks are currently closed.