แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน

เกาะสวรรค์บาหลี เที่ยวสบายๆ ทัวร์ส่วนตัว เลือกเดินทางเองได้ทุกวัน แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 2566 เลือกสายการบินได้ทั้ง การบินไทย และ Air Asia   เน้นที่เที่ยวใหม่ๆ ยอดนิยม เน้นเที่ยวสบายๆ มีเวลาถ่ายรูป  เลือกโรงแรมได้ตั้งแต่ 3 – 5 ดาว Deluxe เพิ่มโปรแกรมและวันเดินทางได้ให้เที่ยวได้จุใจ ยินดีให้คำปรึกษาเส้นทาง 

แพคเกจทัวร์บาหลี

แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

การบินไทย
฿
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : ไทย
  • ราคาไม่รวมตั๋วการบินไทย
ยอดนิยม

แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน

Air Asia
฿
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
  • สายการบิน : Air Asia
  • ราคาไม่รวมตั๋ว Air Asia
ยอดนิยม

โปรแกรมแพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน Air Asia

ทัวร์บาหลี คุ้มค่าแน่นอน

Bali 4 วัน 3 คืน Air Asia

 

วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพ – เดนปาซาร์ (บาหลี)                      

03.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ Air Asia

  1. 06. 00 น. เดินทางสู่เดนปาซาร์ เกาะบาหลี โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 396

11.15 น.       ถึงท่าอากาศยานงูห์ราลัย เมือเดนพาซ่า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื่อง มีเจ้าหน้าคอยต้อนรับทุกท่าน หลังจากนำทุกท่านชมเกาะบาหลีดินแดนแห่งความสงบ และสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก และตำนานแห่งวัฒนธรรมฮินดู

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตราคาร

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงามที่ วัดทานาล็อต วิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้กลางมหาสมุทร

19.00 น.       นำคณะรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตราคาร

จากนั้น         นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

 

วันที่สองของการเดินทาง              ภูเขาไฟบาร์ตู – ระบำบารอง – ทัมปักสิริง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน นำท่านชมระบำ บารอง นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง “บารอง” ตัวแทนของความดี  สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกกับ   “รังดา” ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาล และแผนการชั่วร้าย

ชมพระราชวังอูบุด ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์มาก่อน  

นำชม นาขั้นบันได Tegalalang rice terrace ที่สวยงามที่สุดของบาหลี รวมค่านั่งชิงช้าถ่ายรูปชมวิวที่สวยงาม

 หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปชม ภูเขาไฟบาร์ตู ที่หมู่บ้าน กินตามณี ที่ตั้งอยู่ริมภูเขาไฟบาตูร์ที่ยังคุกรุ่น เป็นภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเลที่โอบล้อมโดยทะเลสาบบาตูร์ มองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของทะเลสาบและหุบเขาเบื้องล่าง อากาศเย็นบนภูเขาและทิวทัศน์ธรรมชาติ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตู และทะเลสาบบาร์ตู ซึ่งมีความงดงามเสมือนภูเขาไฟฟูจี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันรับประทานบนยอดเขาแบบ บุฟเฟ่ต์   

จากนั้น         นำท่านชมวัด ทัมปักซิริง บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่คนพื้นเมืองนิยมมาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ตลาดหน้าวัด

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

จากนั้น         นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

 

วันที่สามของการเดินทาง                     เทอทา กังกา – วัดเลมปูยัง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

จากนั้น         นำชม  Tirta Ganga พระราชวังเก่าทางตะวันออกของเกาะโดนได้ชื่อมาจากมีน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู สร้างโดยกษัตริย์ของการังเซม แต่ถูกทำลายโดยการระเบิดของภูเขาไฟอากุง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตราคาร

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่วัดเลมปูยัง วัดเก่าแก่ของบาหลีและประตูสู่สวรรค์ซึ่งใครมาจะต้องมาถ่ายรูป ณ จุดนี้ นอกจากนี้ยังสามารถชมวิว ภูเขาไฟ อากุงที่สูงที่สุดของบาหลีจากจุดนี้ ที่นี่เป็น 1 ใน6 ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบาหลีฮินดู

19.00 น.       นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตราคาร ที่หาดจิมบาลัน พร้อมด้วยอาหหาร ซีฟู้ด และ Lobster 350 grams

จากนั้น นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ที่โรงแรม

 

วันที่สี่ของการเดินทาง                    บาหลี – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  GWK ( Garuda Wisnu Kencana )พื่อชมวิวของเกาะบาหลีและชมรูปปั้นพระวิศณุใหญ่ที่สุดในบาหลี และรูปปั้นพญาครุฑ

นำท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทรอินเดียในบาหลี วัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดยนักบวชชาวชวาชื่อ Dang Hyang Nirartha ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งวัดที่สำคัญอื่นๆ บนเกาะ เช่น เบซากี และ วัดทานาล็อต วัดนี้อุทิศให้กับจิตวิญญาณแห่งท้องทะเล และสวยมากยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.50 น.       ออกเดินทางจากเดนปาซาร์ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 399

22.00 น       ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

**************************************

 

โปรแกรมแพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน การบินไทย

ทัวร์บาหลี คุ้มค่าแน่นอน

Bali 4 วัน 3 คืน การบินไทย

 

วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพ – เดนปาซาร์ (บาหลี)                      

06.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย

09.35 น.       เดินทางสู่เดนปาซาร์ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431

14.55 น.       ถึงท่าอากาศยานงูห์ราลัย เมือเดนพาซ่า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื่อง มีเจ้าหน้าคอยต้อนรับทุกท่าน หลังจากนำทุกท่านชมเกาะบาหลีดินแดนแห่งความสงบ และสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก และตำนานแห่งวัฒนธรรมฮินดู

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงามที่ วัดทานาล็อต วิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้กลางมหาสมุทร

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร

จากนั้น         นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

 

วันที่สองของการเดินทาง              ภูเขาไฟบาร์ตู – ระบำบารอง – ทัมปักสิริง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน นำท่านชมระบำ บารอง นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง “บารอง” ตัวแทนของความดี  สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกกับ   “รังดา” ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาล และแผนการชั่วร้าย

ชมพระราชวังอูบุด ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์มาก่อน  

นำชม นาขั้นบันได Tegalalang rice terrace ที่สวยงามที่สุดของบาหลี รวมค่านั่งชิงช้าถ่ายรูปชมวิวที่สวยงาม

 หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปชม ภูเขาไฟบาร์ตู ที่หมู่บ้าน กินตามณี ที่ตั้งอยู่ริมภูเขาไฟบาตูร์ที่ยังคุกรุ่น เป็นภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเลที่โอบล้อมโดยทะเลสาบบาตูร์ มองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของทะเลสาบและหุบเขาเบื้องล่าง อากาศเย็นบนภูเขาและทิวทัศน์ธรรมชาติ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตู และทะเลสาบบาร์ตู ซึ่งมีความงดงามเสมือนภูเขาไฟฟูจี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันรับประทานบนยอดเขาแบบ บุฟเฟ่ต์   

จากนั้น         นำท่านชมวัด ทัมปักซิริง บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่คนพื้นเมืองนิยมมาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ตลาดหน้าวัด

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

จากนั้น         นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

วันที่สามของการเดิน              เทอทา กังกา – วัดเลมปูยัง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

จากนั้น         นำชม  Tirta Ganga พระราชวังเก่าทางตะวันออกของเกาะโดนได้ชื่อมาจากมีน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู สร้างโดยกษัตริย์ของการังเซม แต่ถูกทำลายโดยการระเบิดของภูเขาไฟอากุง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตราคาร

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่วัดเลมปูยัง วัดเก่าแก่ของบาหลีและประตูสู่สวรรค์ซึ่งใครมาจะต้องมาถ่ายรูป ณ จุดนี้ นอกจากนี้ยังสามารถชมวิว ภูเขาไฟ อากุงที่สูงที่สุดของบาหลีจากจุดนี้ ที่นี่เป็น 1 ใน6 ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบาหลีฮินดู

                 รับประทานอาหารค่ำ ที่หาดจิมบาลัน พร้อมด้วยอาหหาร ซีฟู้ด และ Lobster 350 grams

                 นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่สี่ของการเดินทาง                    เบดูกูล – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Hidden Hills Wanagiri  จุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงทางตอนเหนือของเกาะ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งชิงช้าถ่ายรูป

จากนั้น         เดินทางสู่ Handara Gate เป็นประตูที่มีการถ่ายรูปลงโซเชียลมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี  

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์

หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมชมความงามของทะเลสาบ เบราตัน ทะเลสาบกลางหุบเขาที่  เบดูกุล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้บนยอดเขาที่งดงาม ชมวัดอูลันดานู ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.55 น.       Qออกเดินทางจากเดนปาซาร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432

20.05 น       ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

*************************************

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์บาหลีและอินโดนีเซียมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook

เรื่องน่ารู้ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลีด้วยตัวเอง