ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว

ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 วัน 4 คืน Hotels deluxe

พักผ่อนสบายๆ ทัวร์ภูฏานส่วนตัว  5 ดาว Deluxe Hotels 5 วัน 4 คืน 2567 เราคัดเลือกที่พักระดับ 5 ดาวของแต่ละเมือง   พักที่ละ 2 คืน  อาหารดี เลือกอาหารตามร้านยอดนิยมที่คนท้องถิ่นชื่นชอบ 

เที่ยวครบ ทิมพู ปูนาคา พาโร ขึ้นวัดตั๊กซัง เดินทางเองได้ทุกวัน  มั่นใจประสบการณ์ 

ทัวร์ภูฏาน ส่วนตัว

5 วัน 4 คืน
฿ 104,900
 • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : ดรุ๊กแอร์ หรือ ภูฏานแอร์ไลน์
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 วัน 4 คืน Deluxe Hotels

ทัวร์ภูฏาน คุ้มค่าแน่นอน

ทัวร์ภูฏาน

Deluxe  HOTEL

5 วัน 4 คืน

 เที่ยวครบ พาโร ทิมพู ปูนาคา ขึ้นวัดตั๊กซัง

PBHU 545

 บริการพิเศษของเรา

 • พักทิมพู 2 คืน พาโร 2 คืน เลือกที่พักได้
 • มีชุดประจำชาติให้ท่านใส่เดินเล่นในเมือง
 • เรามีไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางได้ทุกวัน
 • ทัวร์ส่วนตัว
 • บริการชา กาแฟหลังอาหารเที่ยงหรือเย็นวันละ 1 ครั้ง

 

วันแรกของการเดินทาง                         กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

03.30 น.      เช้คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4

สายการบิน Bhutan airline

06.30 น.      ออกเดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3 701

09.55 น.      (เวลาท้องถิ่นภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.)  ถึง สนามบินพาโร (Paro International Airport)  เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิประเทศเหมาะที่สุดในการก่อสร้างสนามบินของภูฏาน  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ

ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร

จากนั้น         นำเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ซึ่งกษัตริย์ จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3  ผู้เป็น“บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ได้รวบรวมศิลปวัตถุเก็บไว้ใน “ป้อมกลมหอรบโบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2192 ร่วมสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา) พระองค์ได้จัดทำป้อมกลมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ใน พ.ศ.2511 ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้ป้อมโบราณเสียหาย  จึงได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ขึ้นมาแทนที่  ชมหน้ากากที่ใช้สวมแสดงในงานเทศกาลสำคัญจากทั่วประเทศ  ชมงานพุทธศิลป์ของการทำผ้าพระบท (ตังกา)  ภาพแผนภูมิศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนิกายวัชรยาน (มันดาลา) เครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ อาวุธ  เครื่องดนตรี  คัมภีร์ทางศาสนา  ความรู้ทางชีววิทยาบนเทือกเขาหิมาลัย  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “พาโร ซอง”( Paro Dzong ) ที่สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำพาชู  เป็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของชาวภูฏาน

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โรงแรม Olathang

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลักของประเทศ เข้าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่น้ำพาชู   ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 2 สถานที่

 • สำนักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ำซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษที่15
 • เจดีย์สามองค์ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น้ำพาชูกับแม่น้ำทิมพูชู ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom)

จากนั้น         นำเข้าชมภายใน “ทิมพู ซอง” Thimpu Dzong  หรือมีชื่อเป็นทางการว่า  “ตาชิโช ซอง”(Tashicho Dzong)  ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวัง   และทำเนียบรัฐบาล ในส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์  ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง  และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก      

วันที่สองของการเดินทาง                               ทิมพู – ปูนาคา – ทิมพู

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนกึ่งป่าดงดิบ จนถึงช่องเขา “โดชูลาพาส” (Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง  3,145 เมตร

นำชมสถูป  ดรุค วังเกล (Druk  Wangyel Chorten) 108 องค์ ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราชินี  อะชิ ดอร์จิ  วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์108 องค์และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสงบสุข

ขอเชิญทุกท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึ่งในวันที่อากาศสดใสจะมองเห็นยอดเขาโต๊ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ะและยอดเขาอื่นๆบนเทือกเขาหิมาลัย ที่สูงกว่า 7,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

จากนั้นนำเดินทางข้ามภูเขาสู่เมืองหลวงเก่า ปูนาคา (Punakha) ที่มีภูมิประเทศสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร  และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพู  ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ภูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ตกแต่งผนังอาคารบ้านเรือนด้วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพลังของการให้กำเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้องทุ่งนากลางหุบเขา

นำชม วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริย์ท่านได้สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปอวัยวะเพศชาย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันที่วัด“ชิมิลาคัง” ***(ท่านที่มีความประสงค์จะเดินไปนมัสการและขอพรที่วัด ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึงที่วัด ใช้เวลาเดินถึงวัดประมาณ 30นาที)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham  รับประทานอาหารพร้อมกับชื่นชมความสวยงามของ ปูนาคาซอง ซึ่งเป็นร้านเดียวที่ได้เห็นวิวนี้

หลังอาหารนำท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong)  ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และสำคัญที่สุด เป็นสถานที่เก็บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวมชาติภูฏาน และ ยังเป็นสถานที่ ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน ภายในซองแห่งนี้มีพระตำหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็นสถานประกอบพระราชพิธีต่างๆ

นำท่านเดินทางกลับ ทิมพู

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            Le Méridien Thimphu Classic Room

 

วันที่สามของการเดินทาง                          ทิมพู – พาโร

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามเทือกเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม  กลับสู่เมืองหลวงทิมพู แวะพักผ่อนอิริยาบท ดื่ม ชา กาแฟ ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สูดอากาศบริสุทธิ์ ฟังเสียงธงมนต์สะบัดตามแรงลม และสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาบนยอดเขาตามความเชื่อของชาวภูฏาน  ที่ โดชูลาพาส (Dochula Pass) จากนั้นเดินทางผ่านช่องเขาเข้าสู่ ทิมพู นำท่านชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างขึ้นในสมัยรวมชาติ  ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุด “คีรา”  และ “โค” ชุดประจำชาติของภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เที่ยวในเมืองทิมพู 

จากนั้นนำแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง Big Buddha สูง51.50 เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก

เที่ยง           รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร The Zone

นำชม อนุสรณ์สถาน  Memorial Chorten  หรือมหาสถูปที่พระเจ้าจิกมี  ดอร์จี  วังชุก  กษัตริย์องค์ที่3  หรือพระบิดาแห่งภูฏานนยุคใหม่ ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง  ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจำชาติของภูฏาน เป็นสัตว์บนภูเขาสูง ที่มีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว  ที่มีถิ่นอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏานและบางส่วนของมณฑลเฉฉวนของจีนเท่านั้น 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองพาโร

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก            Le Méridien Paro Classic Room

วันที่สี่ของการเดินทาง                               พาโร – วัดตั๊กซัง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่าน เดินเท้า(หรือขี่ม้า)ขึ้นสู่ยอดเขา  ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น2ช่วง  ใช้เวลาช่วงละประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน  ขอเชิญแวะพักเหนื่อยดื่มชากาแฟที่จุดชมวิวTaktshang Cafeในช่วงที่1 (เป็นจุดที่ตั้งภัตตาคารอาหารกลางวัน)   จากนั้นท่านที่ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขาในช่วงที่สอง(เดินประมาณ2ช.ม.)เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดถ้ำ13 วัดที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ  นับเป็นวัดที่น่ามหัศจรรย์1ใน10 ของโลก  และมีความสำคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนจะต้องขึ้นไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต ตามตำนาน ที่เชื่อกันว่า ถ้ำเสื้อหรือรังเสือ (Tiger Nest) แห่งนี้คือสถานที่ๆ กูรู ริมโปเช หรือท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งคำสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ขี่นางเสือ ขึ้นไปสร้างสมบุญบารมีนั่งวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำนานถึง3เดือน  ก่อนที่ท่านจะได้ประกาศคำสอนสู่สานุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่ดินแดนพุทธภูมิภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่12

การเดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซัง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่งอาจจะทำให้เหนื่อยง่าย ท่านที่ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแล

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café

นำท่านลงจากวัดตั๊กซัง

เดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภู ฏาน  ที่ตามประวัติว่าสร้าง ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต ซึ่งกษัตริย์ซองเซนกัมโป  ที่ชาวทิเบตยกย่องว่า  เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัดขึ้น 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ108จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกั้นการประกาศพระธรรมจักรบนเทีอกเขาหิมาลัย โดยที่พระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปทั่วดินแดนแห่งนี้ จุดที่สร้างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยักษ์  (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุมทัง วัดจัมเบ สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์) นำเข้าชมวิหารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งตรงบริเวณพื้นไม้เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี มีร่องรอยบุ๋มลึกอย่างชัดเจน เนื่องจากมีผู้แสวงบุญจำนวนมากมายืนก้มลงกราบพระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี ขอเชิญชมต้นสนไซเปรสไม้ประจำชาติต้นเก่าแก่ที่หน้าวัด เพลิดเพลินชมวิวกว้างไกลของเทือกเขาหิมาลัย มองเห็นยอดเขาจูโมฮารี สูงที่สุดในภูฏาน 7,340เมตร (จูโมฮารีจะเห็นได้เมื่ออากาศสดใสในฤดูหนาว)

หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก Le Méridien Paro Classic Room    

วันที่ห้าของการเดินทาง                                พาโร  – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร

10.35 น.      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3 700

16.05 น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม

**************************************************************************

 

ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ภูฏานมาอย่างยาวนาน และเป็นบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวภูฏานมากที่สุดในประเทศ ติดตามเราได้ทาง facebook

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน