แพคเกจอียิปต์ 6 วัน ทัวร์อียิปต์

แพคเกจอียิปต์ 6 วัน ไคโร อเล็กซานเดรีย

ทัวร์ชมปิรามิด มินิแพคเกจอียิปต์ 6 วัน 2566 เที่ยว เที่ยวไคโร ช้อปปิ้งตลาดข่าน  ชมปิรามิดขั้นบรรได รูปปั้นฟาโรห์รามเสสที่ 2  มหาปิรามิด สฟิงค์และปิดท้านยด้วยอเล็กซานเดรีย เลือกที่พักได้ตั้งแต่ 4 – 5 ดาว  ไกด์เก่ง อาหารคัดอย่างดี มีอาหารไทยให้ทาน ทีมงานคุณภาพ ไม่ต้องกังวลกับแขก มั่นใจการบริการ

แพคเกจอียิปต์ 6 วัน

฿
 • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Emirate หรือ Qatar Airways
 • ราคาไม่รวมตั่วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์แพคเกจอียิปต์ 6 วัน

แพคเกจอียิปต์ คุ้มค่าแน่นอน

 Grand Egypt 6 Days

ไคโร -กีซ่า  – อเล็กซานเดรีย

ข้อดีของโปรแกรมนี้

 • ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • เลือกที่พักได้ 4 – 5 ดาว
 • ไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ
 • เลือกสายการบินได้

วันแรกของการเดินทาง                          กรุงเทพฯ –ไคโร      

21.30 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ ชั้น 4 ROW พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สองของการเดินทาง                                 ไคโร

01.05 น.       ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 385 

05.00 น.       ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.10 น.       ออกเดินทางต่อสู่ไคโร โดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 927

10.25 น.       เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ด้านความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ The National Museum of Egyptian Civilization ซึ่งรวบรวมเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำท่าน ชมมัมมี่ของ ฟาโรห์และของราชินี ซึ่งปกครองอียิปต์ในยุคโบราณ ซึ่งเป็นมัมมี่ของฟาโรห์ต่าง ๆ จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้วรักษาความชื้นไม่ให้ซากเน่าเปื่อย และมัมมี่ร่างที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราช

ค่ำ              รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

                 จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Barcelo Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง                        ไคโร – ซัคคารา – เมมฟิส

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara)

 • ชมพีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีรามิดในยุคต่อมา

ชม เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี

 • ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ชมชิตาเดล ป้อมปราการโบราณที่สร้างบนเนินเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในบริเวณป้อม
 • มัสยิดสุลต่าน มูฮัมหมัด อาลี ฮัทซัน สุเหร่าหินอ่อนอันสวยงาม
 • ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Barcelo Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง                           กีซ่า – ปิรามิด

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ที่ราบกีซา ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย

 • ชมมหาพีรามิดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างเกือบสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง
 • นำท่านขี่อูฐ จากบริเวณจุดชมวิว
 • ชม สฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต
 • Valley Temple สถานที่ประกอบพิธีศพและทำมัมมี่

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ที่เก็บพระมหาสมบัติของฟาโรห์ตุตันคาเมน ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำที่ใช้สำหรับสวมลงบนร่างมัมมี่ของพระองค์

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Barcelo Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง                          ไคโร – อเล็กซานเดรีย

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์

 • ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลางที่เป็นสุสานเก็บรักษาและทำมัมมี่ของพวกโรมันในอดีต
 • ผ่านชมเสาปอมปีย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร
 • ชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fish Market

 • ชมป้อม QAIT BAY ซึ่งป้อมปราการนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส อันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

                  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สบาย สบาย

                  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ไคโร

วันที่หกของการเดินทาง                    กรุงเทพฯ

00.40 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 926 

06.10 น.       ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.       ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372

18.40 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

—————————————————————-

อัตราค่าบริการต่อท่าน : ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

หมายเหตุ

 • ราคาขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาที่เดินทาง และจำนวนผู้ร่วมเดินทาง
 • เป็นคณะทัวร์ส่วนตัว ออกเดินทางได้ทุกวัน
 • วีซ่าอียิปต์ใช้เวลาประมาณ 1.5 เดือน ยกเว้นท่านมี วีซ่า USA , เชงเก้น และ อังกฤษ ที่ไม่หมดอายุ ใช้เวลา 7 วันทำการ

 

แพคเกจอียิปต์ 6 วัน ทัวร์อียิปต์

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์อียิปต์ แพคเกจอียิปต์ มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน