ทัวร์อียิปต์ 5 ดาว 12 วัน ล่องแม่น้ำไนล์

แกรนด์ทัวร์อียิปต์ 5 ดาว 12 วัน ล่องแม่น้ำไนล์

พักผ่อนสบายๆ  แกรนด์ทัวร์อียิปต์ 5 ดาว  12 วัน ล่องแม่น้ำไนล์ 2566 เที่ยวครบ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ เที่ยวไคโร เก่า และ ช้อปปิ้งตลาดข่าน บินลง อัสวาน ชมหมู่บ้านนูเบียน เสาโอเบลิสก์ที่ยังไม่เสร็จ วิหาร ฟิลเล  และที่สำคัญ ชมวิหาร อาบู ซิมเบล ล่องเรือแม่น้ำไนล์  5 ดาว Deluxe พัก 3 คืน ชม คอม ออมโบ เอ็ดฟู ลุกซอร์ หุบเขากษัตริย์  วิหารฮัทเชปสุต วิหารลุกวอร์ คาร์นัค ก่อนบินกลับไคโร ชมปิรามิดขั้นบรรได รูปปั้นฟาโรห์รามเสสที่ 2  มหาปิรามิด สฟิงค์ ล่องทะเลทรายเมือง ฟายุม และปิดท้านยด้วยอเล็กซานเดรีย เลือกที่พักได้ตั้งแต่ 4 – 5 ดาว เลือกเรือได้ตั้งแต่ 5 ดาวถึง 5 ดาว Deluxe ไกด์เก่ง อาหารคัดอย่างดี มีอาหารไทยให้ทาน ทีมงานคุณภาพ ไม่ต้องกังวลกับแขก มั่นใจการบริการ

ทัวร์อียิปต์ แพคเกจอียิปต์

ทัวร์อียิปต์ 5 ดาว 12 วัน

ล่องเรือแม่น้ำไนล์
฿ 94,999
 • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • จำนวนวันเดินทาง : 12 วัน 10 คืน
 • สายการบิน : Emirate หรือ Egypt Air
 • ไม่รวมตั่วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์อียิปต์ 5 ดาว 12 วัน ล่องแม่น้ำไนล์ 2566

ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์ คุ้มค่าแน่นอน

Grand Egypt 12 Days

ไคโร -อาบูซิมเบล – คอมออมโบ – เอ็ดฟู – อัสวาน – ลุคซอร์ – ฟายุม – อเล็กซานเดรีย

เรือออกเดินทางทุกวันศุกร์

 ข้อดีของโปรแกรมนี้

 • เที่ยวครบ อียิปต์ เหนือ ใต้
 • ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • พักค้างคืน บนเรือ 5 ดาว 3 คืน
 • เลือกที่พักได้ 4 – 5 ดาว
 • อาหารดี ส่วนใหญ่ทานในโรงแรม
 • ไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ
 • เลือกสายการบินได้

วันแรกของการเดินทาง                          กรุงเทพฯ –ไคโร      

21.30 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ ชั้น 4 ROW พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สองของการเดินทาง                                 ไคโร

01.05 น.       ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 385 

05.00 น.       ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.10 น.       ออกเดินทางต่อสู่ไคโร โดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 927

10.25 น.       เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         นำชม เมืองเก่าไคโร กรุงไคโรเก่าเป็นที่ตั้งของชุมชนคริสเตียนคอปติกไคโรส์ คริสตจักรออร์โธดอกซ์คอปติก ป้อมปราการโรมันที่มีลายอิฐสีแดงและสีขาวก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน นำท่านชม โบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) โบสถ์คริสต์อยู่กลางเมืองไคโรเก่า เคยเป็นที่หลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็ม 

จากนั้น         นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ด้านความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ The National Museum of Egyptian Civilization ซึ่งรวบรวมเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำท่าน ชมมัมมี่ของ ฟาโรห์และของราชินี ซึ่งปกครองอียิปต์ในยุคโบราณ ซึ่งเป็นมัมมี่ของฟาโรห์ต่าง ๆ จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้วรักษาความชื้นไม่ให้ซากเน่าเปื่อย และมัมมี่ร่างที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราช

ค่ำ              รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคารบัวขาว

                 จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton Cairo  หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง                       ไคโร – อัสวาน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า             นำท่านเดินทางสู่สนามบิน บินภายในประเทศมุ่งหน้าสู่เมืองอัสวาน

07.00 น.       ออกเดินทางสู่เมือง อัสวาน โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ Egypt Air เที่ยวบินที่ MS 82

08.25 น.       ถึงสนามบินเมืองอัสวาน Aswan

จากนั้น         นำท่านชม วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple) ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทวีไอซิส บริเวณวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้า และซุ้มประตูวิหารขนาดใหญ่

จากนั้น         นำท่านชมเสาหินโอเบลิสก์ ( Unfinished Obelisk ) ที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่เกิดการแตกร้าวเสียก่อน ถ้าสร้างเสร็จจะมีน้ำหนักถึง 1,168 ตัน

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

บ่าย            นำชมหมู่บ้านนูเบียน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของอัสวาน เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันเหมาะสำหรับการถ่ายรูปและชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง

         นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Movenpick Aswan

         หรือเทียบเท่า

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นเชิญท่านผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง                   อัสวาน – อาบูซิมเบล – อัสวาน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

04.00          นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อาบูซิมเบลโดยรถบัส

07.45 น.       เดินทางถึง อาบูซิมเบล จากนั้น นำท่านชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีที่ฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราชสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่เทพรา – ฮอรัคตี้ เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า จะมีรูปสลักหินขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตรของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ภายในวิหารจะเต็มไปด้วยรูปสลักหินบรรยายเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ทุกปีในตอนรุ่งเช้าของวันที่ 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีลำแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาที่รูปปั้นเหล่านี้ อันแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ

นำท่าน         ชมวิหารพระนางเนเฟอตารี ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่มเหสีเอกของพระองค์

10.45 น.       ออกเดินทางสู่อัสวาน

                 เดินทางถึงอัสวาน และนำทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน บนเรือที่พัก เป็นเรือระดับ 5 ดาว

นำท่าน ล่องเรือเฟลุกกะ ซึ่งเป็นเรือที่ใช้เป็นพาหนะในการค้าขายในสมัยโบราณ ที่แล่นโดยใช้แรงลม ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไนล์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ

วันที่ห้าของการเดินทาง                          อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู – ลุกซอร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่บนเรือ

นำชม คอมออมโบ เทวสถานอันเป็นศิลปะแบบกรีกโรมันที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศอียิปต์ อีกทั้งวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บมัมมี่จระเข้ ชมวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค และวิหารเทพเจ้ฮาโรเอริส

เที่ยง            รับประทานอาหาร กลางวันบนเรือ

เดินทางต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู ชมวิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหาร อียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด และเป็นวิหารที่สำคัญที่สุดในอียิปต์รองจากวิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเสาไฮโปสไตล์ ฮอลล์ ภายในวิหารแห่งนี้

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ

ออกเดินทางสู่เมืองลุกซอร์

วันที่หกของการเดินทาง                                   ลุกซอร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่บนเรือ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง หุบผากษัตริย์ บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่งฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพ และสมบัติล้ำค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับโดยภายใน จะทำเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว นำท่านสำรวจหลุมศพของฟาโรห์ ซึ่งได้รับการตกแต่งจากรูปวาดของเหล่าเทพเจ้าต่าง ๆ และเรื่องราวจากคัมภีร์มรณะ Book of Death หุบผากษัตริย์แห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เมื่อมีการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมน

จากนั้น         ชม วิหารเดลบาฮารี อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุท หรือที่รู้จักในนามของ “ราชินีมีเครา” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว

นำท่านชม      อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูงถึง 20 เมตร ซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝั่งพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริศตกาล เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น

เที่ยง           รับประทานอาหาร กลางวันบนเรือ

นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเนื้อที่เฉพาะตัวมหาวิหารเอกหลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เ พื่อถวายแด่เทพอามอน–รา

จากนั้น นำท่านชม วิหารลักซอร์ ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอามอน–รา กษัตริย์แห่งเทพวิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมาสลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่2 และมเหสีราชินีเนเฟอตารี

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                ลุกซอร์ – ไคโร – ฟายุม

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่บนเรือ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลักซอร์

08.25 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร CAIRO โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบิน MS 63

09.35 น.       ถึงสนามบินกรุงไคโร

                 ออกเดินทางโดยโค้ชมุ่งหน้าสู่ ทะเลทราย FAYOUM OASIS (เดินทาง 2 ชั่วโมง)

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         นำท่านเปลี่ยนรถเป็น 4WD พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน / 6 ท่าน  ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมสัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถตะลุยไปบนทะเลทราย  นำท่านชมแหล่งน้ำตกกลางทะเลทราย Wadi El Rayan Waterfalls                และทะเลสาบ Magic Lake    ชมซากวาฬ Whale Fossils และฟอสซิสของ​ไดโนเสาร์​ที่อาศัยในทะเล

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

                 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Helnan Auberge  หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง                                ฟายุม – ไคโร

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางกลับสู่ไคโร 

นำคณะเดินทางสู่ที่ราบกีซา ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย นำท่านชม “มหาพีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างเกือบสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี โดยใช้ก้อนหินซึ่งหนักก้อนละ สองตันครึ่ง มากกว่าสองล้านสามแสนก้อน นำท่านขี่อูฐ จากบริเวณ จุดชมวิว จากนั้นนำท่านไปชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต และ VALLEY TEMPLE

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนาง คลีโอพัตรา

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สบาย สบาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Hyatt Cairo West  หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง                        ไคโร – ซัคคารา – เมมฟิส

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara) ชมพีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีรามิดในยุคต่อมา

นำคณะเดินทางต่อไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี นำชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                              หลังอาหาร ชมเมืองเก่าชิดาเทล ป้อมปราการโบราณที่สร้างบนเนินเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในบริเวณป้อม สร้างเป็นสุเหร่าหินอ่อนอันสวยงามที่มีชื่อว่า มัสยิดสุลต่าน มูฮัมหมัด อาลี ฮัทซัน

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บัวขาว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Hyatt Cairo West  หรือเทียบเท่า

วันที่สิบของการเดินทาง                         ไคโร – อเล็กซานเดรีย

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางไปเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ นำท่านชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลางที่เป็นสุสานเก็บรักษาและทำมัมมี่ของพวกโรมันในอดีตที่มีมัมมี่มากกว่า 50,000 ร่าง ผ่านชมเสาปอมปีย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร

จากนั้น         นำท่านชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง ที่มีอายุกว่า 2,000  ปี เป็นอัฒจรรย์สูง 12 ชั้น (Roman Amphitheatre) หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้ในช่วงศตวรรษที่ 2

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fish Market

จากนั้น         นำชมป้อม QAIT BAY ซึ่งป้อมปราการนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส อันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นราว 280 ปีก่อนคริสตกาล ในรัชสมัยของปโตเลมีที่ 2 มีความสูงกว่า 135 เมตร ปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งราชนาวี

                  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Hyatt Cairo West  หรือเทียบเท่า

 วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง                     ไคโร – กรุงเทพฯ

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุดในอียิปต์ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้คือ ที่เก็บพระมหาสมบัติของฟาโรห์ตุตันคาเมน ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำที่ใช้สำหรับสวมลงบนร่างมัมมี่ของพระองค์ และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้ทองคำ

เที่ยง        รับประทานอาหารหลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สบาย สบาย

             สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ไคโร

วันที่สิบสองของการเดินทาง               กรุงเทพฯ

00.40 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 926 

06.10 น.       ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.       ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372

18.40 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

—————————————————————-

**รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการต่อท่าน : ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์อียิปต์ แพคเกจอียิปต์ มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน