แพคเกจ ทัวร์เนปาล 2567, เที่ยวเนปาล, แพคเกจเนปาล,เที่ยวเนปาลด้วยตัวเอง

แพคเกจ ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์

เที่ยวหุบเขาหิมาลัย แพคเกจ ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินไทยสไมล์ 2566  บินตรง ชมเมืองมรดกโลกที่สวยงามในหุบเขา นครกาฐมาณฑุ ชมเมืองปาทัน  ชมเมืองบัคตาปูร์ อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้ ช้อปปิ้งถนน ทาเมล พักค้างคืนบนยอดเขานากาก็อต 

ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน

฿ 19,900
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : ไทยสไมล์
  • ราคาไม่รวมตั๋วไทยสไมล์
ยอดนิยม

โปรแกรมแพคเกจ ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เนปาล คุ้มค่าแน่นอน

ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน การบินไทย

วันแรกของการเดินทาง                        กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ

07.30 น.       เช็คอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ROW H

10.30 น.       ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG  319

(ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 25 นาที)

12.40 น.      คณะเดินทางมาถึง สนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล

                 (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร

จากนั้น         นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

    หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ

(BODHANATH) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล นำท่านนมัสการองค์พระเจดีย์ แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบๆมหาเจดีย์เพาธนาถ และเลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ วัด พุทธนิลกันธา ซึ่งที่นี่มีรูปแกะสลักพระนารายณ์จากหินสีดำบรรทมอยู่

ค่ำ              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม             

 

วันที่สองของการเดินทาง                            นครกาฐมาณฑุ           

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม       

นำท่านชม      วัดสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน สถูปสวะยัมภูนาถตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆประมาณ 77 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทำให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดขององค์การยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522

นำท่านชม พระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุ และบริเวณชุมชนหนุมาณโธก้า ซึ่งเป็นย่านใจกลางของนครกาฐมาณฑุเที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารในบริเวณพระราชวัง ชมเทวสถานของกุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน” ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมืองโดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น        หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองลลิตปูร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองปาทัน (PATAN) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ1 ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปีค.ศ.1979 นำท่านชมจัตุรัสใจกลางเมือง ที่มีวีดล้อมรอบอยู่มากมาย  ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาตัน, วัดทองคำ จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ              รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม                 หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง                          บัคตาปูร์ – กาฐมาณฑุ     

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำชมเมืองมรดกโลก เมืองบัคตาปูร์ ซึ่งมีความสำคัญ และสวยงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี ชมประตูทองคำ ของพระราชวังแห่งมัลละกษัตริย์ภายในประดิษฐานวัดพระแม่อุมาเทวี ชมสระนาคบาศ ชมเมืองตามตรอกซอกซอยที่ล้อมรอบด้วยบ้านเมืองที่แกะสลักประตู และหน้าต่างที่เก่าแก่

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อสู่นครกาฐมาณฑุ

                 นำท่านสัมผัส ย่านถนนทาเมล (THAMEL) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม         หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง                 กาฐมาณฑุ  – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมวัดฮินดู วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ (PASHUPATINATH TEMPLE) ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตีซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู     

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

13.40 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยส เที่ยวบินที่ TG 320

                 (ระยะเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที)

18.25 น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

แพคเกจ ทัวร์เนปาล 2565, เที่ยวเนปาล, แพคเกจเนปาล,เที่ยวเนปาลด้วยตัวเอง

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เนปาลมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook