ทัวร์สังเวชนียสถาน

ในแต่ละปีมีคนไทยไปทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน แสวงบุญ เพิ่มขึ้นทุกปี และมีการเลือกใช้บริการที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะพักที่วัด ไปกับพระ หรือพักโรงแรม  ไปแบบ กรุีป หรือปัจจุบันมีการซื้อ แพคเกจอินเดียซึ่งปัจจุบันค่อนข้างสะดวกสบาย

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เกี่ยวกับ 4 สังเวชนียสถาน

“ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ”

ทัวร์อินเดีย แพคเกจอินเดีย กับ  ทัวร์สังเวชนียสถาน

พรีม่าคอนเนคชั่นขอนำท่าน ท่องเที่ยวอินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน ร่วมจาริกบุญจารึกธรรม4 สังเวชนียสถาน ได้แก่สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศ อินเดีย และ เนปาล จะเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือ แพคเกจอินเดียก็ได้

ลุมพินี สถานที่ประสูติ

ลุมพินีคือ สถานที่ พระนางสิริมหามายาได้ประสูติอัครมหาบุรุษโลก เมื่อวันศุกร์ เพ็ญเดือน 6ปีจอ ก่อน พ.ศ. 80 ปีล่วงมาแล้ว เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล ภาษาทางราชการเรียกว่า “ลุมมินเด” แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ยังเรียกว่า “ลุมพินี” ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ทัวร์อินเดีย,ทัวร์ไหว้พระ,ทัวร์สังเวชนียสถาน,แพคเกจอินเดีย

 

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

วิหารมหาโพธิ์หรือ พุทธคยา สักการะวิหารมหาโพธิ์ ซึ่งภายในประดิษฐาน พระพุทธเมตตา ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณที่เชื่อว่าเป็นที่ประทับนั่งตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า สัญลักษณ์ที่สำคัญของพุทธคยาคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ บริเวณโดยรอบพุทธคยาก็เป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมถึง วัดไทยพุทธคยา พุทธคยา  สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2545

ทัวร์อินเดีย,ทัวร์ไหว้พระ,ทัวร์สังเวชนียสถาน,แพคเกจอินเดีย

สารนาถ สถานที่แสดงธรรมจักร (ปฐมเทศนา)

สารราถเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา (การเทศนาครั้งแรก) และสถานที่ที่ กำเนิดแห่งพระรัตนตรัยครบองค์ นั่นคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธ นั่นคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ สารนาถ อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา รู้จักกันในชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน” บริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถให้พระอรหันต์ ๖๐ รูป ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

ทัวร์สังเวชนียสถาน

 

กุสินารา – สถานที่ปริฯนิพพาน

กุสินาราคือ เมืองที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันปรินิพาน และทรงพระราชทานปัจฉิมเทศนา (เทศนาครั้งสุดท้าย) แด่พุทธบริษัท โดยใจความว่า ‘สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวง อันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้บริบูรณ์ด้วยความประมาทเถิด” ในสมัยพุทธกาล เป็นสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญ คือสถูปใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและซากศาสนสถานโบราณที่อยู่รอบ ๆ

ทัวร์อินเดีย,ทัวร์ไหว้พระ,ทัวร์สังเวชนียสถาน,แพคเกจอินเดีย

 

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์อินเดีย แพคเกจอินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook