Prima Connection

บริการแพคเกจทัวร์ต่างประเทศคุณภาพดี

จองแพคเกจทัวร์ของเรา

อาหารภูฏาน

อาหารภูฏาน

ภูฏาน เป็นอีกประเทศที่นิยมไปท่องเที่ยว ชาวภูฏานนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารทุกมื้อ  ส่วนใหญ่อาหารภูฏานจะม

อ่านต่อ »
วีซ่าภูฏาน

วีซ่าภูฏาน

นักท่องเที่ยวต้องทำวีซ่าภูฏาน สำหรับท่องเที่ยวภูฏานควรทำล่วงหน้าสัก 1 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง เพื่อควา

อ่านต่อ »